Aktuality – Kočička

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – PROVOZ MŠ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče, v MŠ dodržujte, prosím, následující hygienická opatření:

PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ

 • Dítě přivádí max. 1 osoba, a to nejpozději do 7:45 hodin (z důvodu testování doporučujeme rozložit Vaše příchody na celou dobu 6:00 až 7:45 hodin). Zákonní zástupci v budově mateřské školy používají respirátor FFP2. Do výsledku testu má dítě nasazenu chirurgickou roušku.
 • Zákonní zástupci pracující v profesích IZS, odevzdají učiteli v první den přítomnosti dítěte v MŠ aktuální potvrzení jejich zaměstnavatele o vykonávání profese dle mimořádného opatření.

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

 • Děti podstoupí 2x týdně neinvazivní testování, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (popřípadě první den, kdy zahájilo docházku v daném týdnu). Testováno nebude dítě, které nákazu Covid-19 prodělalo a neuběhlo více než 90 dní od data pozitivního testu, toto je nutno doložit aktuálním potvrzením.
 • Testování dítěte vždy provádí zákonný zástupce na určeném místě před vstupem do šatny, kde bude také přítomen zaměstnanec MŠ, který sdělí postup provedení testu. Zákonný zástupce si převezme připravenou testovací sadu, dítěti provede test a čeká 15 minut na jeho vyhodnocení v šatně. Dítě bez provedení testu nemůže být přijato ke vzdělávání na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ČR. Doporučujeme se seznámit s postupem testování dle zveřejněného videa a návodu níže.

Instruktážní video pro provádění testu

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A ORGANIZACE PROVOZU MŠ

 • Nikdo z dětí/dospělých s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemůže do mateřské školy vstoupit/dítě není možné přijmout ke vzdělávání.
 • Pokud se u dítěte objeví výše uvedené příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněno vzdělávání tohoto dítěte pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí, a to potvrzením lékaře.
 • Děti v mateřské škole roušku nosit nemusí; i přesto dětem jednu zabalenou chirurgickou roušku v sáčku do skříňky zákonný zástupce uloží.
 • Komunikace s ekonomkou mateřské školy je možná pouze e-mailem nebo po předchozí telefonické domluvě. Komunikace s kuchařkami je možná pouze po zazvonění u venkovního zadního vchodu do školní kuchyně.

Manuál k provozu škol od 12. 4. 2021

Manuál testování od 12. 4. 2021

V Ostravě dne 8. 4. 2021

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

INFORMACE K ORGANIZACI PROVOZU MŠ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 je provoz mateřské školy určen dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2021 dovrší minimálně 6 let) a děti rodičů pracujících v profesích v rámci IZS zapsaných v naší MŠ.

Mimořádným opatřením určené vybrané profese IZS:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží mateřské škole aktuálním potvrzením zaměstnavatele při nástupu dítěte do MŠ.

Počítáme s provozem mateřské školy od 6:00 do 16:30 hodin. Rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na vstupních dveřích po max. 15 dětech ve třídě.

Z důvodu zajištění provozu a nákupu potravin pro stravování prosíme o sdělení, zda výše uvedené děti do mateřské školy od 12. 4. 2021 nastoupí nebo nenastoupí. Hlášení proveďte v obou případech nejpozději do čtvrtku 8. 4. 2021 do 10:00 hodin, a to prostřednictvím SMS na telefon: 774 145 493 nebo na e-mail: mslechowiczova.ekonom@seznam.cz

V Ostravě dne 7. 4. 2021

Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ


 

STRÁNKA MŠ NA FACEBOOKU

Vážení rodiče, naše mateřská škola má vlastní oficiální stránku na Facebooku. Průběžně na ni jsou přidávány informace, týkající se akcí a chodu MŠ. Stránku si můžete přidat do oblíbených tlačítkem „Tohle se mi líbí“ a pak budete vždy upozorněni na přidání nové aktuality. Věříme, že po vzoru jiných škol, organizací, úřadů a měst se tímto krokem zlepší vzájemná komunikace mezi mateřskou školou, učiteli a rodiči.

facebook.com/mslechowiczova