Co dále nabízíme

 

Z důvod současné epidemiologické situace a hygienických opatření a nařízení jsme se rozhodli, že níže uvedené zájmové aktivity, které znáte pod názvem „kroužky“, budeme organizovat dle epidemiologické situace nejdříve od ledna 2022.

 

Nabízíme širokou škálu nadstandardních zájmových aktivit pro děti, které se vzdělávají v naší mateřské škole.

Keramika

Prostřednictvím práce s keramickou hlínou si děti rozvíjejí tvořivost a fantazii, jemnou motoriku, schopnost soustředit se na činnost a udržet pozornost při řešení technických problémů, se kterými se při zpracování hlíny setkají, učí se spolupracovat a domluvit se ve skupině při vlastní práci. V mateřské škole máme k dispozici vlastní keramickou pec.

Hopsálek

Děti se učí prožívat pohyb s radostí a potěšením. Naším záměrem je, aby se pro ně v budoucnosti stal životní potřebou. Pohybové aktivity jsou zaměřeny na zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, na zlepšování tělesné zdatnosti i pohybové kultury dětí.

Taneční školička

Děti si prostřednictvím pohybu v rytmu říkadel, písniček a hudby rozvíjejí pohybové dovednosti i přirozenou potřebu setkávat se s hudbou a tancem, schopnost vnímat rytmus, tempo a melodii. Pomocí tanců a rytmických celků si rozvíjejí pohybovou paměť a orientaci v prostoru, procvičují správné držení těla. Rytmické a taneční činnosti umožňují dětem pohybovou i hudební seberealizaci a radost z pohybu.

Pěvecký sbor Cvrčci

Děti se učí základním pěveckým návykům a dovednostem. Rozvíjejí svou hudební paměť, zdokonalují artikulaci, věnují se intonačním, rytmickým a logopedickým cvičením, jednoduchým dětským písním a hudebním hrám. Postupně se učí lidové i umělé písně. Děti získávají důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních.

Atletická školka

Děti docházejí do tělocvičny ZŠ Gen. Píky, kde mají možnost získávat a rozvíjet základy sportovních disciplín.

Plavání

Děti se učí základní plavecké dovednosti pod vedením paní učitelky ze základní školy. Kurz plavání probíhá v bazénu ZŠ Gen. Píky a děti ho mohou navštěvovat v průběhu celého školního roku.

Brousíme si jazýček

Externí logopedka připravuje individuálně pro děti hravá a zábavná logopedická cvičení zaměřená na správnou artikulaci hlásek. Ta pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací schopnosti. Logopedka může rodiče informovat o potřebách rozvoje a pokrocích jejich dítěte. Každé dítě obdrží také metodické listy pro domácí procvičování s rodiči, které je zásadní.


 

Klub Broučci (od měsíce února)

Klub Broučci je přátelské místo, kde se děti seznamují nejen s prostředím mateřské školy, ale poznávají také nové kamarády a mohou se zapojit do různých vzdělávacích aktivit pod vedením paní učitelky z MŠ. Klub je určen pro všechny rodiče s dětmi od dvou let, které se ještě nevzdělávají v mateřské škole. Usnadňuje tak dětem nástup do MŠ a následnou adaptaci. (Navštěvování Klubu Broučci není rozhodující při následném přijímání dětí do mateřské školy.)

Pronájem prostor pro cvičení jógy – kurzy pro dospělé

Kurzy probíhají v odpoledních a podvečerních hodinách, dvakrát týdně pod vedením externí lektorky.