Nadstandardní aktivity

Nabízíme nadstandardní zájmové aktivity převážně pro starší děti, které se vzdělávají v naší mateřské škole. Tyto aktivity jsou nad rámec ŠVP PV.

Pěvecký sbor Cvrčci

Děti se učí základním pěveckým návykům a dovednostem. Rozvíjejí svou hudební paměť, zdokonalují artikulaci, věnují se intonačním a rytmickým cvičením, jednoduchým dětským písním a hudebním hrám. Postupně se učí lidové i umělé písně. Děti získávají důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních. Aktivita probíhá 1x týdně v mateřské škole pod vedením našich paní učitelek.


Brousíme si jazýček (logopedie)

Externí logopedka připravuje individuálně pro děti hravá a zábavná logopedická cvičení zaměřená na správnou artikulaci hlásek. Ta pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací schopnosti. Logopedka může rodiče informovat o potřebách rozvoje a pokrocích jejich dítěte. Každé dítě obdrží také metodické listy nalepené do sešitu pro následné domácí procvičování s rodiči, které je v této aktivitě zásadní. Aktivita probíhá 1x týdně v mateřské škole pod vedením externí logopedky.


Plavání

Děti se seznamují s vodou a učí se základní plavecké dovednosti. Aktivita probíhá 1x týdně v bazénu ZŠ Gen. Píky pod vedením paní učitelky ze ZŠ a pod dohledem našich učitelů.


Taneční školička

Děti se seznamují s hudebně-pohybovými hrami, učí se sladit pohyb s rytmem, hudbou, rozvíjejí své tanečně-pohybové dovednosti a spolupráci. Aktivita probíhá 1x týdně v mateřské škole pod vedením naší paní učitelky (nyní na rodičovské dovolené).


Pronájem prostor pro cvičení jógy – kurzy pro dospělé

Kurzy probíhají v odpoledních a podvečerních hodinách, 2x týdně pod vedením externí lektorky.