Úřední deska

 

Oficiální (i fakturační) název mateřské školy:

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace

 

Důvod a způsob založení:

Poskytování předškolního vzdělávání, zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců dle příslušných právních předpisů. Založena na základě zřizovací listiny.

 

Organizační struktura mateřské školy:

Statutární orgán: Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ

Zástupce statutárního orgánu: Bc. et Bc. Roman Chovančík, zástupce ředitelky MŠ

 

Kontaktní poštovní adresa mateřské školy:

Lechowiczova 3110/8, 702 00 Ostrava

 

Zřizovatel mateřské školy:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

 

Pro přihlášení a odhlášení stravy využijte:

Mobil školní jídelna: 774 145 493

E-mail školní jídelna: mslechowiczova.jidelna@seznam.cz

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 19-6369980237/0100

Telefon: 596 612 386

E-mail: mslechowiczova@seznam.cz

IČO: 66739721

DIČ: CZ66739721 (nejsme plátci DPH)

ID datové schránky: 59jkwep

Adresa internetových stránek: www.mslechowiczova.com

Stránka MŠ na Facebooku: www.facebook.com/mslechowiczova

 

Ředitelka MŠ: Mgr. Šárka Králová

Mobil ředitelky MŠ: 602 412 528

Úřední hodiny: dle předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy

  

Účetní MŠ: Ing. Monika Ulrichová

E-mail účetní MŠ: mslechowiczova.ekonom@seznam.cz

Úřední hodiny: dle předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy

 

Strategické a jiné důležité dokumenty mateřské školy:

(Všechny směrnice a řády jsou trvale vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu do třídy Kočička.)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023

Informace o zpracování osobních údajů a kontaktní údaje pověřence

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Školní řád od 1. 9. 2020

Vnitřní řád školní jídelny od 1. 9. 2020

Příloha č. 1 a 2 – Stanovení finanční normativů na nákup potravin; Stanovení kalkulací stravného dětí od 1. 9. 2023

Provozní řád školní zahrady od 1. 11. 2018

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ od 1. 9. 2023

Příloha č. 1 – Kalkulace úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Zřizovací listina mateřské školy včetně dodatků

 

Rozpočty mateřské školy:

(Do rozpočtu mateřské školy a do střednědobého výhledu rozpočtu je možno nahlédnout v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách.)

Rozpočet mateřské školy na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

 

Formuláře:

(Omluvné listy v tištěné podobě jsou umístěny v šatnách dětí. Všechny další formuláře lze získat v tištěné podobě v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách.)

Omluvný list ze vzdělávání (pouze předškoláci) pro omluvu jejich absence

 

Žádosti o informace a sazebník úhrad:

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a sazebník úhrad za poskytování informací

 

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

 

Příjem žádostí a dalších podání + opravné prostředky + návody pro řešení životních situací:

Směrnice o postupu při vyřizování stížností

Portál předškolního vzdělávání pro přijímání dětí do MŠ

Postup při přijímaní dětí do mateřské školy – životní situace

Informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání od 5 let věku dítěte

Informace pro zákonné zástupce k organizaci zápisů k povinné školní docházce v ZŠ

 

Nejdůležitější používané právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání