Projekty a dotace

 

Realizované projekty a poskytnuté příspěvky/dotace v roce 2020-2021

 

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt s názvem „Naše školka, zahrada, ke „čtení“ nás nabádá“.

Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti.

Z těchto finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s knihami, rozvíjet slovní zásobu a také grafomotoriku. Dále pak zařadit návštěvy divadel a jiné edukační programy, které se budou velkou měrou podílet na zkvalitnění odborného rozvoje dětí v předčtenářských dovednostech. Také bychom chtěli vytvořit čtenářský koutek na naší školní zahradě.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 100 000,- Kč.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Učíme se, poznáváme, spolu radost prožíváme

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 40 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 63 000,- Kč.

 
 

Projekt MŠ LECHOWICZOVA III., registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018125 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ III.).

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj učitelů a personální podporu MŠ. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí.

Schválená částka na realizaci projektu: 383 568,- Kč.

Aktivity projektu:

 • Projektový den ve výuce MŠ – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a k podpoře individuálního přístupu k dětem.
 • Školní asistenti – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školní asistenty mateřským školám. Aktivita umožňuje určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Termín zahájení projektu: 1. 11. 2020

Předpokládaný termín ukončení projektu: 31. 10. 2022

 
 

Dotační program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2020/2021

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka naší mateřské škole s názvem „Angličtina každý den, provází nás s úsměvem“.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek.

Od září 2020 probíhá bilingvní výuka anglického jazyka 1x týdně ve třídách Hříbek, Kočička a Sluníčko. Rodilá mluvčí dochází do každé jmenované třídy a účastní se vzdělávání 4 hodiny dopoledne.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 205 000,- Kč.

 
 


Ukončené projekty a poskytnuté příspěvky v daných letech

 

Rok 2020

 

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt s názvem „Ve školce je mnoho knih, objevíme, co je v nich?“.

Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti.

Z těchto finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s knihami, rozvíjet slovní zásobu a také grafomotoriku. Dále pak zařadit návštěvy divadel a jiné edukační programy, které se budou velkou měrou podílet na zkvalitnění odborného rozvoje dětí v předčtenářských dovednostech.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 90 000,- Kč.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, magistrát města Ostravy

Mámo, táto, pojď si hrát, školka je náš kamarád

Klub Broučci je přátelské místo, kde se děti seznamují nejen s prostředím mateřské školy, ale poznávají také nové kamarády a mohou se zapojit do různých vzdělávacích aktivit pod vedením paní učitelky z MŠ. Klub je určen pro rodiče s dětmi od dvou let, které se ještě nevzdělávají v mateřské škole. Usnadňuje tak dětem nástup do MŠ a následnou adaptaci.

Druhá aktivita „Hrajeme si, stavíme, poznáme, co nevíme“ je zaměřena na podporu rozvoje logických, konstrukčních, předmatematických a předčtenářských dovedností u dětí v mateřské škole a to prostřednictvím deskových, karetních a logických her a stavebnic.

Díky dotaci můžeme pořizovat např. výtvarný materiál, sportovní pomůcky, hudební nástroje, didaktické a stolní hry, pomůcky a hračky.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 60 000,- Kč.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Prima tátové a mámy, děda, babi tvoří s námi

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 40 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 63 000,- Kč.

 
 

Projekt MŠ LECHOWICZOVA II., MORAVSKÁ OSTRAVA, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009437 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ II.).

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a personální podporu MŠ. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí.

Schválená částka na realizaci projektu: 600 485,- Kč.

Aktivity projektu:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem je podpořit profesní růst a rozvoj pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblastech – Matematická pregramotnost, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů.
 • Chůva – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu (chůvu), která pomáhá učiteli s péčí o dvouleté děti.
 • Školní asistent – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Termín zahájení projektu: 1. 11. 2018

Předpokládaný termín ukončení projektu: 31. 10. 2020

 
 

Dotační program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka naší mateřské škole s názvem „Ahoj-hello zavoláme, angličtinu rádi máme“.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek.

Od září 2019 probíhala bilingvní výuka anglického jazyka 2x týdně ve třídách Hříbek a Sluníčko a 1x týdně ve třídě Kočička. Rodilá mluvčí docházela do každé jmenované třídy a účastnila se vzdělávání 4 hodiny dopoledne.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 271 000,- Kč.

 

 


Rok 2019

 

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „Pod jednou střechou“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973 je spolufinancován Evropskou unií

      

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 13. 9. – 15. 9. 2019 v Horní Lomné – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 3 – „Tradice a řemesla v Głubczycích“ – proběhla 7. 10. 2019 v polských Głubczycích – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 4 – „Současné umění v PLATO Ostrava“ – proběhla 4. 11. 2019 v galerii PLATO Ostrava – více informací v přiložené zprávě ZDE.

 
 

Projekt Zlatá beruška pro MŠ

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 2. ročník udělování ceny „Zlatá beruška“ pro aktivní a nápadité mateřské školy zřizované městským obvodem. Cílem je ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše mateřská škola se zapojila se dvěma příspěvky, a to ze třídy Hříbek a Kočička. Příspěvek třídy Hříbek se následně umístil na 1. místě.

1. příspěvek – třída Hříbek: Vánoční cinkání s pramínky poznání

Hlavními cíli příspěvku bylo navodit dětem radostnou předvánoční atmosféru, seznámit je s tradicemi a zvyky a nabídnout spoustu přímých prožitků návštěvami zajímavých míst s objevováním darů přírody a poznáváním netradičních řemesel.

 

2. příspěvek – třída Kočička: Jak se rodí pohádka

Hlavním cílem příspěvku bylo ukázat, jak dramatizace vzniká, aby si divák mohl udělat představu, co předchází tomu, než děti samostatně vystoupí v divadelním představení.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, magistrát města Ostravy

Ve školce se setkáváme, kolem radost rozdáváme

Klub Broučci je přátelské místo, kde se děti seznamují nejen s prostředím mateřské školy, ale poznávají také nové kamarády a mohou se zapojit do různých vzdělávacích aktivit pod vedením paní učitelky z MŠ. Klub je určen pro rodiče s dětmi od dvou let, které se ještě nevzdělávají v mateřské škole. Usnadňuje tak dětem nástup do MŠ a následnou adaptaci.

V Pěveckém sboru Cvrčci se dětí učí základním pěveckým návykům a dovednostem. Rozvíjejí svou hudební paměť, zdokonalují artikulaci, věnují se intonačním, rytmickým a logopedickým cvičením, jednoduchým dětským písním a hudebním hrám. Postupně se učí lidové i umělé písně. Děti získávají také důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 50 000,- Kč.

 
 

Ozdravný pobyt předškolních dětí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz V.

         

V rámci tohoto projektu vyjelo celkem 35 dětí z naší mateřské školy se 33 rodiči nebo prarodiči do lázeňského komplexu v Karlově Studánce. Kromě čistého ovzduší si užívali i každodenní ozdravné procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest a bohatý doprovodný program.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Mámo, táto, pojďte k nám, babičko, dědečku, i vy přijďte na chviličku

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 35 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 63 000,- Kč.

 
 


Rok 2018

 

Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro školní rok 2018/2019 – 2. kolo

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka naší mateřské škole s názvem „Hravá angličtina v MŠ Lechowiczova“.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek.

Od 1. října 2018 probíhala bilingvní výuka anglického jazyka 2x týdně ve třídách Hříbek a Kočička a 1x týdně ve třídě Sluníčko. Rodilá mluvčí docházela do každé jmenované třídy a účastnila se vzdělávání 4 hodiny dopoledne.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 283 000,- Kč.

 
 
 

Projekt Zlatá beruška pro MŠ

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 1. ročník udělování ceny „Zlatá beruška“ pro aktivní a nápadité mateřské školy zřizované městským obvodem. Cílem je ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše mateřská škola se zapojila se dvěma příspěvky, a to ze třídy Sluníčko a Kočička.

1. příspěvek – třída Sluníčko: Jaro už klepe na dveře, kdopak mu děti otevře?

Hlavním cílem bylo seznámit děti s tradicemi, které jsou spjaty s obdobím jara, a které nepatří mezi příliš známé a to vynášení Morany a Otvírání studánek. Aktivity byly založeny převážně na prožitku dětí a poskytly prostor pro rozvoj dětské představivosti a fantazie.

 

2. příspěvek – třída Kočička: Klubíčko pohádek

Hlavním cílem bylo seznámit děti s klasickými pohádkami a s jejich poselstvím. Děti se seznamovaly s textem formou vyprávění s důrazem na porozumění ději. Učily se rozlišovat dobro a zlo, spravedlnost, nebezpečí. Motivy z pohádek jsme také využili k výtvarným a pracovním činnostem.

(Příspěvky jsou uloženy ve formátu „Předvádění PowerPointu“, na některých počítačích, se ale příspěvky nespustí automaticky a je nutné je spustit ručně pomocí záložky Prezentace -> Od začátku.)
 
 
Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „Společně!“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322 je spolufinancován Evropskou unií

      

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 27. 4. – 29. 4. 2018 v Malé Morávce – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 3 – „Malí stopaři – pozoruj, najdi, vyřeš!“ – proběhla 6. 6. 2018 v polských Pietrowicích – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 4 – „Za tajemstvím pohádkového lesa“ – proběhla 13. 6. 2018 ve Skalka family parku Ostrava a Planetáriu Ostrava – více informací v přiložené zprávě ZDE.
 
 

Ozdravný pobyt předškolních dětí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz IV.

         

V rámci tohoto projektu vyjelo celkem 38 dětí z naší mateřské školy se 35 rodiči nebo prarodiči do lázeňského komplexu v Luhačovicích. Kromě čistého ovzduší si užívali i každodenní ozdravné procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest a bohatý doprovodný program.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Tátové a mámy, pojďte si hrát s námi

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče do aktivit mateřské školy a podporovat trávení času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých a polytechnických činnostech. Rozvíjet manuální dovednosti dětí, jejich samostatnost a sebedůvěru. Snažit se prostřednictvím sportovních aktivit nastartovat u dětí pohyb jako přirozenou potřebu, při sportu rozvíjet kamarádské vztahy a hru fair play.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 30 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem je prostřednictvím tohoto příspěvku přispíváno na různé sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k zakoupení pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 60 000,- Kč.

 
 


Rok 2017

 

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt s názvem „S Všeználkem za poznáváním přírodních a technických věd“.

Tímto projektem usilujeme o podpoření zájmu dětí o objevování, bádání i experimentování a prohloubení jejich vědomostí v následujících oblastech:

 • Všeználek lékařem,
 • Všeználek kosmonautem,
 • Všeználek vědcem,
 • Všeználek přírodovědcem,
 • Všeználek konstruktérem.

Z těchto finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k pracovním a manipulačním činnostem. Dále pak zařazením většího množství exkurzí a výletů do vzdělávací nabídky, které se budou velkou měrou podílet na zkvalitnění odborného rozvoje dětí v oblastech techniky a přírodních věd.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 500 000,- Kč.

 
 

Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pololetí roku 2018

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro seznamování s anglickým jazykem naší mateřské škole.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí, celodenní jazykovou výchovu ve třídách metodou CLIL a nákup nových didaktických pomůcek.

Ve školním roce 2017/2018 probíhalo seznamování s anglickým jazykem metodou CLIL ve třídách Sluníčko, Hříbek a Motýlek. Rodilá mluvčí docházela do každé jmenované třídy a účastnila se vzdělávání od 8 do 12 hodin.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 373 000,- Kč.

 
 

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „3, 2, 1 Start!“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000583 je spolufinancován Evropskou unií

     

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 31. 3. – 2. 4. 2017 v Krnově – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 3 – „Sportovně pohybová aktivita“ – proběhla 26. 4. 2017 v MŠ Ostrava, Lechowiczova – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 4 – „Pohybově umělecká aktivita“ – proběhla 24. 5. 2017 v MŠ Ostrava, Šafaříkova – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 5 – „Sportovně vzdělávací aktivita“ – proběhla 7. 6. 2017 v Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej, Głubczyce – více informací v přiložené zprávě ZDE.

 
 

Projekt PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Plakát projektu.

 
 

Ozdravný pobyt předškolních dětí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz III.

         

V rámci tohoto projektu vyjelo celkem 40 dětí z naší mateřské školy se 36 rodiči nebo prarodiči do lázeňského komplexu v Karlově Studánce. Kromě čistého ovzduší si užívali i každodenní ozdravné procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest a bohatý doprovodný program, který se nesl v duchu tzv. Madagaskaru.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, magistrát města Ostravy

Klub pro matku a dítě Broučci

Klub je určen pro děti od dvou let, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Pod vedením paní učitelky se děti v přítomnosti rodičů seznamují s prostředím mateřské školy, kde si pohrají, ale je pro ně také připraven vzdělávací program, do kterého se mohou zapojit.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 55 000,- Kč.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Já jsem kluk a ty jsi holka, je nás tady plná školka

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče do aktivit mateřské školy a podporovat trávení času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých a polytechnických činnostech. Rozvíjet manuální dovednosti dětí, jejich samostatnost a sebedůvěru. Snažit se prostřednictvím sportovních aktivit nastartovat u dětí pohyb jako přirozenou potřebu, při sportu rozvíjet kamarádské vztahy a hru fair play.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 30 000,- Kč.

Atletická školka (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem je prostřednictvím toho příspěvku přispíváno na různé sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k zakoupení pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 57 000,- Kč.

 
 

Projekt MŠ LECHOWICZOVA, MORAVSKÁ OSTRAVA, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001465 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ).

Projekt je zaměřen na kombinaci témat – osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí.

Schválená částka na realizaci projektu: 470 517,- Kč.

Aktivity projektu:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem je podpořit profesní růst a rozvoj pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblastech – Individualizace vzdělávání v MŠ, Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ), Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Čtenářská pregramotnost, Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Matematická pregramotnost, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ.
 • Chůva – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu (chůvu), která pomáhá učiteli s péčí o dvouleté děti.
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich děti do ZŠ. Ve školním roce 2016/2017 nebo 2017/2018 budou realizována odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka.

Termín zahájení projektu: 1. 11. 2016

Předpokládaný termín ukončení projektu: 31. 10. 2018