Projekty a dotace

Aktuálně realizované projekty a poskytnuté příspěvky

Dotační program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2023/2024

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Car je auto, kočka cat, angličtinu umím hned“. Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek. Od září 2023 probíhá bilingvní výuka anglického jazyka 1x týdně ve třídách Hříbek, Kočička a Sluníčko. Rodilá mluvčí dochází do každé jmenované třídy a účastní se vzdělávání 4 hodiny dopoledne. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 220 000,- Kč.

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Ve školce si můžem hrát, cvičit, zpívat, malovat
Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 000,- Kč.

Všestranný rozvoj dětí v MOaP – Pohyb a hry každý den, s radostí a úsměvem
V rámci pohybových aktivit se zaměříme na rozvoj pohybových a sportovních dovedností. Při pohybových aktivitách se budou dětem věnovat učitelé z mateřské školy, výuku základů plavání bude provádět externí lektor. Plánujeme také nakoupit nové pomůcky pro sportovní a pohybové vyžití dětí. V rámci rozvoje předmatematických dovedností bychom intenzivně chtěli podporovat radost dětí z objevování, bádání a experimentování. Rozšiřovat znalosti o technickém a přírodním prostředí, rozvíjet logické myšlení. Využívat didaktické pomůcky a materiály, které pomohou zprostředkovat přímý prožitek, přímé setkání s technikou a přírodou. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 56 000,- Kč.

Projekt MŠ LECHOWICZOVA Ostrava IV, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0001370 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I.). Projekt je zaměřen na profesní rozvoj učitelů a personální podporu MŠ. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí. Schválená částka na realizaci projektu: 659 778,- Kč.

Aktivity projektu:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem je podpořit profesní růst a rozvoj pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání.

Školní asistenti – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu (školní asistenty) mateřským školám. Aktivita umožňuje určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 je spolufinancován Evropskou unií

Místní akční plán (MAP) v oblasti vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt „S knihou sníme, poznáváme, proto knihy rádi máme“. Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti. Z finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s knihami, rozvíjet jejich slovní zásobu a grafomotoriku. Bude realizován Klub Kolibřík, určený pro děti se zvýšeným zájmem o předčtenářskou gramotnost. Zařazování návštěvy divadel a jiných edukačních programů, se velkou měrou podílí na zkvalitnění odborného rozvoje všech dětí v předčtenářských dovednostech. Zároveň bychom chtěli v rámci projektu vytvořit druhý čtenářský koutek v budově mateřské školy. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 100 000,- Kč.


Ukončené projekty a poskytnuté příspěvky v daných letech

Rok 2023

Projekt Zlatá beruška pro MŠ

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 5. ročník udělování ceny „Zlatá beruška“ pro aktivní a nápadité mateřské školy zřizované městským obvodem. Cílem je ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše mateřská škola se zapojila s příspěvkem zaměřeným na činnost Klubu Kolibřík a rozvíjení předčtenářské gramotnosti u dětí ve všech třídách. Příspěvek se následně umístil mezi 3 nejlepšími.

https://www.youtube.com/watch?v=DObJKKgO9WE&t=10s

Dotační program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Angličtinu znám, I am happy and it’s fun“. Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek. Od září 2022 probíhá bilingvní výuka anglického jazyka 1x týdně ve třídách Hříbek, Kočička a Sluníčko. Rodilá mluvčí dochází do každé jmenované třídy a účastní se vzdělávání 5 hodin dopoledne. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 273 000,- Kč.


Rok 2022

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

V naší školce hopem, skokem, projdeme se školním rokem – Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity) – Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 45 000,- Kč.

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt „Pro děti má čtení smysl, otevře jim srdce, mysl“. Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti. Z finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s knihami, rozvíjet jejich slovní zásobu a grafomotoriku. Bude realizován Klub Kolibřík, určený pro děti se zvýšeným zájmem o předčtenářskou gramotnost. Zařazování návštěvy divadel a jiných edukačních programů, se velkou měrou podílí na zkvalitnění odborného rozvoje všech dětí v předčtenářských dovednostech. Zároveň bychom chtěli v rámci projektu vytvořit čtenářský koutek na naší školní zahradě. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 130 000,- Kč.

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

V naší školce hopem, skokem, projdeme se školním rokem – Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity) – Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 45 000,- Kč.

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „Bezpečně světem“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003210 je spolufinancován Evropskou unií

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 9. 9. – 11. 9. 2022 v Kopřivnici – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 3 – „Záchranáři v akci“ – proběhla 4. 10. 2022 v polských Głubczycích  – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 4 – „Pozóóór, jedu!“ – proběhla 20. 10. 2022 v Ostravě  – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Projekt Zlatá beruška pro MŠ

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 4. ročník udělování ceny „Zlatá beruška“ pro aktivní a nápadité mateřské školy zřizované městským obvodem. Cílem je ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše mateřská škola se zapojila s příspěvkem zaměřeným na společnou oslavu období adventu, Mikuláše a Vánoc.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1 je spolufinancován Evropskou unií

V rámci komponenty 3.1 „Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace“ investice přispívá na vybavení dětí digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí. Cílová skupina: děti v předškolním vzdělávání. Schválená částka na realizaci: 83 200,- Kč.

Projekt MŠ LECHOWICZOVA III., registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018125 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ III.). Projekt je zaměřen na profesní rozvoj učitelů a personální podporu MŠ. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí. Schválená částka na realizaci projektu: 383 568,- Kč.

Aktivity projektu:

Projektový den ve výuce MŠ – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a k podpoře individuálního přístupu k dětem.

Školní asistenti – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školní asistenty mateřským školám. Aktivita umožňuje určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Dotační program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Ready, steady, go, angličtina hrou“. Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek. Od září 2021 probíhá bilingvní výuka anglického jazyka 1x týdně ve třídách Hříbek, Kočička a Sluníčko. Rodilá mluvčí dochází do každé jmenované třídy a účastní se vzdělávání 4 hodiny dopoledne. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 196 000,- Kč.


Rok 2021

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021

V rámci dotačního programu, poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt „Naše školka, zahrada, ke „čtení“ nás nabádá“. Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti. Z těchto finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s knihami, rozvíjet slovní zásobu a také grafomotoriku. Dále pak zařadit návštěvy divadel a jiné edukační programy, které se budou velkou měrou podílet na zkvalitnění odborného rozvoje dětí v předčtenářských dovednostech. Také bychom chtěli vytvořit čtenářský koutek na naší školní zahradě. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 100 000,- Kč.

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Učíme se, poznáváme, spolu radost prožíváme – Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 40 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity) – Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 63 000,- Kč.

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „Objevujeme svět techniky“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002430 je spolufinancován Evropskou unií

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 3. 9. – 5. 9. 2021 v Ostravě – více informací v přiložené zprávě ZDE.
Klíčová aktivita č. 3 – „Magická laboratoř v Głubczycích“ – proběhla 6. 10. 2021 v polských Głubczycích – více informací v přiložené zprávě ZDE.
Klíčová aktivita č. 4 – „Fandíme technice“ – proběhla 26. 10. 2021 v Dolní oblasti Vítkovic – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Projekt Zlatá beruška pro MŠ

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 3. ročník udělování ceny „Zlatá beruška“ pro aktivní a nápadité mateřské školy zřizované městským obvodem. Cílem je ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše mateřská škola se zapojila s příspěvkem zaměřeným na 40. výročí otevření mateřské školy. Příspěvek se následně umístil na 1. místě.

Tento příspěvek není jen oslavou výročí, ale ukázkou spolupráce a nadšení zaměstnanců i dětí a vstřícné energie rodičů. Chceme také ukázat, kolik vrstevnaté a citlivé práce vkládají všichni učitelé mateřských škol k rozvoji cítění, fantazie, kamarádství a především dětského poznání různými formaci spojenými s prožitkem. Je to také ukázka toho, že každá mateřská škola včetně té naší, je především o lidech, kteří se snaží udělat maximum pro vzdělávání, pohodu a radost dětí a také dobrou spolupráci s rodiči, kteří se jí odmění vyjádřením spokojenosti.

Dotační program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2020/2021

V rámci dotačního programu, poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Angličtina každý den, provází nás s úsměvem“. Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek. Od září 2020 probíhá bilingvní výuka anglického jazyka 1x týdně ve třídách Hříbek, Kočička a Sluníčko. Rodilá mluvčí dochází do každé jmenované třídy a účastní se vzdělávání 4 hodiny dopoledne. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 205 000,- Kč.

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021

V rámci dotačního programu, poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt „Ve školce je mnoho knih, objevíme, co je v nich?“. Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti. Z těchto finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s knihami, rozvíjet slovní zásobu a také grafomotoriku. Dále pak zařadit návštěvy divadel a jiné edukační programy, které se budou velkou měrou podílet na zkvalitnění odborného rozvoje dětí v předčtenářských dovednostech. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 90 000,- Kč.


Rok 2020

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, magistrát města Ostravy

Mámo, táto, pojď si hrát, školka je náš kamarád

Klub Broučci je přátelské místo, kde se děti seznamují nejen s prostředím mateřské školy, ale poznávají také nové kamarády a mohou se zapojit do různých vzdělávacích aktivit pod vedením paní učitelky z MŠ. Klub je určen pro rodiče s dětmi od dvou let, které se ještě nevzdělávají v mateřské škole. Usnadňuje tak dětem nástup do MŠ a následnou adaptaci. Druhá aktivita „Hrajeme si, stavíme, poznáme, co nevíme“ je zaměřena na podporu rozvoje logických, konstrukčních, předmatematických a předčtenářských dovedností u dětí v mateřské škole a to prostřednictvím deskových, karetních a logických her a stavebnic. Díky dotaci můžeme pořizovat např. výtvarný materiál, sportovní pomůcky, hudební nástroje, didaktické a stolní hry, pomůcky a hračky. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 60 000,- Kč.

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Prima tátové a mámy, děda, babi tvoří s námi – Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 40 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity) – Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 63 000,- Kč.

Projekt MŠ LECHOWICZOVA II., MORAVSKÁ OSTRAVA, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009437 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ II.). Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a personální podporu MŠ. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí. Schválená částka na realizaci projektu: 600 485,- Kč.

Aktivity projektu:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem je podpořit profesní růst a rozvoj pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblastech – Matematická pregramotnost, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů.

Chůva – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu (chůvu), která pomáhá učiteli s péčí o dvouleté děti.

Školní asistent – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Dotační program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Ahoj-hello zavoláme, angličtinu rádi máme“. Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek. Od září 2019 probíhala bilingvní výuka anglického jazyka 2x týdně ve třídách Hříbek a Sluníčko a 1x týdně ve třídě Kočička. Rodilá mluvčí docházela do každé jmenované třídy a účastnila se vzdělávání 4 hodiny dopoledne. Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 271 000,- Kč.