Projekty a dotace

 

Aktuálně realizované projekty a poskytnuté příspěvky

 

Projekt MŠ LECHOWICZOVA Ostrava IV, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0001370 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I.).

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj učitelů a personální podporu MŠ. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí.

Aktivity projektu:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem je podpořit profesní růst a rozvoj pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání.
 • Školní asistenti – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školní asistenty mateřským školám. Aktivita umožňuje určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Schválená částka na realizaci projektu: 659 778,- Kč.

Termín zahájení projektu: 1. 11. 2022

Termín ukončení projektu: 31. 10. 2024

 
 

Dotační program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Angličtinu znám, I am happy and it’s fun“.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek.

Od září 2022 probíhá bilingvní výuka anglického jazyka 1x týdně ve třídách Hříbek, Kočička a Sluníčko. Rodilá mluvčí dochází do každé jmenované třídy a účastní se vzdělávání 5 hodin dopoledne.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 273 000,- Kč.

 
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 je spolufinancován Evropskou unií

 

Místní akční plán (MAP) v oblasti vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 
 

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt „Pro děti má čtení smysl, otevře jim srdce, mysl“.

Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti.

Z finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s knihami, rozvíjet jejich slovní zásobu a grafomotoriku. Bude realizován Klub Kolibřík, určený pro děti se zvýšeným zájmem o předčtenářskou gramotnost. Zařazování návštěvy divadel a jiných edukačních programů, se velkou měrou podílí na zkvalitnění odborného rozvoje všech dětí v předčtenářských dovednostech. Zároveň bychom chtěli v rámci projektu vytvořit čtenářský koutek na naší školní zahradě.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 130 000,- Kč.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

V naší školce hopem, skokem, projdeme se školním rokem

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 45 000,- Kč.

 
 


Ukončené projekty a poskytnuté příspěvky v daných letech

Rok 2022

 

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „Bezpečně světem“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003210 je spolufinancován Evropskou unií

     

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 9. 9. – 11. 9. 2022 v Kopřivnici – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 3 – „Záchranáři v akci“ – proběhla 4. 10. 2022 v polských Głubczycích  – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 4 – „Pozóóór, jedu!“ – proběhla 20. 10. 2022 v Ostravě  – více informací v přiložené zprávě ZDE.

 
 

Projekt Zlatá beruška pro MŠ

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 4. ročník udělování ceny „Zlatá beruška“ pro aktivní a nápadité mateřské školy zřizované městským obvodem. Cílem je ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše mateřská škola se zapojila s jedním příspěvkem zaměřeným na společnou oslavu období adventu, Mikuláše a Vánoc.


 
 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1 je spolufinancován Evropskou unií

 

V rámci komponenty 3.1 „Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace“ investice přispívá na vybavení dětí digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Cílová skupina: děti v předškolním vzdělávání.

Schválená částka na realizaci: 83 200,- Kč

Termín zahájení: 1. 1. 2022

Termín ukončení: 31. 12. 2022

 
 

Projekt MŠ LECHOWICZOVA III., registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018125 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ III.).

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj učitelů a personální podporu MŠ. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí.

Schválená částka na realizaci projektu: 383 568,- Kč

Aktivity projektu:

 • Projektový den ve výuce MŠ – cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a k podpoře individuálního přístupu k dětem.
 • Školní asistenti – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školní asistenty mateřským školám. Aktivita umožňuje určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Termín zahájení projektu: 1. 11. 2020

Termín ukončení projektu: 31. 10. 2022

 
 


Rok 2021

 

Dotační program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Ready, steady, go, angličtina hrou“.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek.

Od září 2021 probíhá bilingvní výuka anglického jazyka 1x týdně ve třídách Hříbek, Kočička a Sluníčko. Rodilá mluvčí dochází do každé jmenované třídy a účastní se vzdělávání 4 hodiny dopoledne.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 196 000,- Kč.

 

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021

V rámci dotačního programu, poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt „Naše školka, zahrada, ke „čtení“ nás nabádá“.

Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti.

Z těchto finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s knihami, rozvíjet slovní zásobu a také grafomotoriku. Dále pak zařadit návštěvy divadel a jiné edukační programy, které se budou velkou měrou podílet na zkvalitnění odborného rozvoje dětí v předčtenářských dovednostech. Také bychom chtěli vytvořit čtenářský koutek na naší školní zahradě.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 100 000,- Kč.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Učíme se, poznáváme, spolu radost prožíváme

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 40 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 63 000,- Kč.

 
 

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „Objevujeme svět techniky“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002430 je spolufinancován Evropskou unií

     

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 3. 9. – 5. 9. 2021 v Ostravě – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 3 – „Magická laboratoř v Głubczycích“ – proběhla 6. 10. 2021 v polských Głubczycích – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 4 – „Fandíme technice“ – proběhla 26. 10. 2021 v Dolní oblasti Vítkovic – více informací v přiložené zprávě ZDE.

 
 

Projekt Zlatá beruška pro MŠ

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 3. ročník udělování ceny „Zlatá beruška“ pro aktivní a nápadité mateřské školy zřizované městským obvodem. Cílem je ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše mateřská škola se zapojila s jedním příspěvkem zaměřeným na 40. výročí otevření mateřské školy. Příspěvek se následně umístil na 1. místě.

Tento příspěvek není jen oslavou výročí, ale ukázkou spolupráce a nadšení zaměstnanců i dětí a vstřícné energie rodičů. Chceme také ukázat, kolik vrstevnaté a citlivé práce vkládají všichni učitelé mateřských škol k rozvoji cítění, fantazie, kamarádství a především dětského poznání různými formaci spojenými s prožitkem. Je to také ukázka toho, že každá mateřská škola včetně té naší, je především o lidech, kteří se snaží udělat maximum pro vzdělávání, pohodu a radost dětí a také dobrou spolupráci s rodiči, kteří se jí odmění vyjádřením spokojenosti.

 
 

Dotační program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2020/2021

V rámci dotačního programu, poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Angličtina každý den, provází nás s úsměvem“.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek.

Od září 2020 probíhá bilingvní výuka anglického jazyka 1x týdně ve třídách Hříbek, Kočička a Sluníčko. Rodilá mluvčí dochází do každé jmenované třídy a účastní se vzdělávání 4 hodiny dopoledne.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 205 000,- Kč.

 
 

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021

V rámci dotačního programu, poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt „Ve školce je mnoho knih, objevíme, co je v nich?“.

Tímto projektem usilujeme o aplikaci metod, které u dětí podporují rozvoj předčtenářské gramotnosti a porozumění slyšeného textu, soustředěnost, řečové a komunikativní dovednosti.

Z těchto finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s knihami, rozvíjet slovní zásobu a také grafomotoriku. Dále pak zařadit návštěvy divadel a jiné edukační programy, které se budou velkou měrou podílet na zkvalitnění odborného rozvoje dětí v předčtenářských dovednostech.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 90 000,- Kč.

 

 


Rok 2020

 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, magistrát města Ostravy

Mámo, táto, pojď si hrát, školka je náš kamarád

Klub Broučci je přátelské místo, kde se děti seznamují nejen s prostředím mateřské školy, ale poznávají také nové kamarády a mohou se zapojit do různých vzdělávacích aktivit pod vedením paní učitelky z MŠ. Klub je určen pro rodiče s dětmi od dvou let, které se ještě nevzdělávají v mateřské škole. Usnadňuje tak dětem nástup do MŠ a následnou adaptaci.

Druhá aktivita „Hrajeme si, stavíme, poznáme, co nevíme“ je zaměřena na podporu rozvoje logických, konstrukčních, předmatematických a předčtenářských dovedností u dětí v mateřské škole a to prostřednictvím deskových, karetních a logických her a stavebnic.

Díky dotaci můžeme pořizovat např. výtvarný materiál, sportovní pomůcky, hudební nástroje, didaktické a stolní hry, pomůcky a hračky.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 60 000,- Kč.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Prima tátové a mámy, děda, babi tvoří s námi

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 40 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 63 000,- Kč.

 
 

Projekt MŠ LECHOWICZOVA II., MORAVSKÁ OSTRAVA, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009437 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ II.).

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a personální podporu MŠ. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí.

Schválená částka na realizaci projektu: 600 485,- Kč

Aktivity projektu:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem je podpořit profesní růst a rozvoj pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblastech – Matematická pregramotnost, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů.
 • Chůva – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu (chůvu), která pomáhá učiteli s péčí o dvouleté děti.
 • Školní asistent – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Termín zahájení projektu: 1. 11. 2018

Termín ukončení projektu: 31. 10. 2020

 
 

Dotační program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Ahoj-hello zavoláme, angličtinu rádi máme“.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek.

Od září 2019 probíhala bilingvní výuka anglického jazyka 2x týdně ve třídách Hříbek a Sluníčko a 1x týdně ve třídě Kočička. Rodilá mluvčí docházela do každé jmenované třídy a účastnila se vzdělávání 4 hodiny dopoledne.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 271 000,- Kč.

 

 


Rok 2019

 

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „Pod jednou střechou“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973 je spolufinancován Evropskou unií

      

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 13. 9. – 15. 9. 2019 v Horní Lomné – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 3 – „Tradice a řemesla v Głubczycích“ – proběhla 7. 10. 2019 v polských Głubczycích – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 4 – „Současné umění v PLATO Ostrava“ – proběhla 4. 11. 2019 v galerii PLATO Ostrava – více informací v přiložené zprávě ZDE.

 
 

Projekt Zlatá beruška pro MŠ

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 2. ročník udělování ceny „Zlatá beruška“ pro aktivní a nápadité mateřské školy zřizované městským obvodem. Cílem je ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše mateřská škola se zapojila se dvěma příspěvky, a to ze třídy Hříbek a Kočička. Příspěvek třídy Hříbek se následně umístil na 1. místě.

1. příspěvek – třída Hříbek:

Hlavními cíli příspěvku bylo navodit dětem radostnou předvánoční atmosféru, seznámit je s tradicemi a zvyky a nabídnout spoustu přímých prožitků návštěvami zajímavých míst s objevováním darů přírody a poznáváním netradičních řemesel.

 

2. příspěvek – třída Kočička:

Hlavním cílem příspěvku bylo ukázat, jak dramatizace vzniká, aby si divák mohl udělat představu, co předchází tomu, než děti samostatně vystoupí v divadelním představení.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, magistrát města Ostravy

Ve školce se setkáváme, kolem radost rozdáváme

Klub Broučci je přátelské místo, kde se děti seznamují nejen s prostředím mateřské školy, ale poznávají také nové kamarády a mohou se zapojit do různých vzdělávacích aktivit pod vedením paní učitelky z MŠ. Klub je určen pro rodiče s dětmi od dvou let, které se ještě nevzdělávají v mateřské škole. Usnadňuje tak dětem nástup do MŠ a následnou adaptaci.

V Pěveckém sboru Cvrčci se dětí učí základním pěveckým návykům a dovednostem. Rozvíjejí svou hudební paměť, zdokonalují artikulaci, věnují se intonačním, rytmickým a logopedickým cvičením, jednoduchým dětským písním a hudebním hrám. Postupně se učí lidové i umělé písně. Děti získávají také důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 50 000,- Kč.

 
 

Ozdravný pobyt předškolních dětí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz V.

   

V rámci tohoto projektu vyjelo celkem 35 dětí z naší mateřské školy se 33 rodiči nebo prarodiči do lázeňského komplexu v Karlově Studánce. Kromě čistého ovzduší si užívali i každodenní ozdravné procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest a bohatý doprovodný program.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Mámo, táto, pojďte k nám, babičko, dědečku, i vy přijďte na chviličku

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče a další členy rodiny do aktivit mateřské školy a podporovat trávení společného času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých, společenských a polytechnických činnostech.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 35 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem jsou prostřednictvím tohoto příspěvku z části dotovány různé nadstandardní sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky také k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k nákupu pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 63 000,- Kč.

 
 


Rok 2018

 

Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro školní rok 2018/2019 – 2. kolo

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro bilingvní výuku anglického jazyka „Hravá angličtina v MŠ Lechowiczova“.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí prostřednictvím bilingvní výuky a nákup nových didaktických pomůcek.

Od 1. října 2018 probíhala bilingvní výuka anglického jazyka 2x týdně ve třídách Hříbek a Kočička a 1x týdně ve třídě Sluníčko. Rodilá mluvčí docházela do každé jmenované třídy a účastnila se vzdělávání 4 hodiny dopoledne.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 283 000,- Kč.

 
 
 

Projekt Zlatá beruška pro MŠ

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil 1. ročník udělování ceny „Zlatá beruška“ pro aktivní a nápadité mateřské školy zřizované městským obvodem. Cílem je ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit. Naše mateřská škola se zapojila se dvěma příspěvky, a to ze třídy Sluníčko a Kočička.

1. příspěvek – třída Sluníčko: Jaro už klepe na dveře, kdopak mu děti otevře?

Hlavním cílem bylo seznámit děti s tradicemi, které jsou spjaty s obdobím jara, a které nepatří mezi příliš známé a to vynášení Morany a Otvírání studánek. Aktivity byly založeny převážně na prožitku dětí a poskytly prostor pro rozvoj dětské představivosti a fantazie.

 

2. příspěvek – třída Kočička: Klubíčko pohádek

Hlavním cílem bylo seznámit děti s klasickými pohádkami a s jejich poselstvím. Děti se seznamovaly s textem formou vyprávění s důrazem na porozumění ději. Učily se rozlišovat dobro a zlo, spravedlnost, nebezpečí. Motivy z pohádek jsme také využili k výtvarným a pracovním činnostem.

(Příspěvky jsou uloženy ve formátu „Předvádění PowerPointu“, na některých počítačích, se ale příspěvky nespustí automaticky a je nutné je spustit ručně pomocí záložky Prezentace -> Od začátku.)
 
 
Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „Společně!“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322 je spolufinancován Evropskou unií

      

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 27. 4. – 29. 4. 2018 v Malé Morávce – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 3 – „Malí stopaři – pozoruj, najdi, vyřeš!“ – proběhla 6. 6. 2018 v polských Pietrowicích – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 4 – „Za tajemstvím pohádkového lesa“ – proběhla 13. 6. 2018 ve Skalka family parku Ostrava a Planetáriu Ostrava – více informací v přiložené zprávě ZDE.
 
 

Ozdravný pobyt předškolních dětí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz IV.

   

V rámci tohoto projektu vyjelo celkem 38 dětí z naší mateřské školy se 35 rodiči nebo prarodiči do lázeňského komplexu v Luhačovicích. Kromě čistého ovzduší si užívali i každodenní ozdravné procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest a bohatý doprovodný program.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Tátové a mámy, pojďte si hrát s námi

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče do aktivit mateřské školy a podporovat trávení času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých a polytechnických činnostech. Rozvíjet manuální dovednosti dětí, jejich samostatnost a sebedůvěru. Snažit se prostřednictvím sportovních aktivit nastartovat u dětí pohyb jako přirozenou potřebu, při sportu rozvíjet kamarádské vztahy a hru fair play.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 30 000,- Kč.

Pohyb s radostí (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem je prostřednictvím tohoto příspěvku přispíváno na různé sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k zakoupení pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 60 000,- Kč.

 
 


Rok 2017

 

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt „S Všeználkem za poznáváním přírodních a technických věd“.

Tímto projektem usilujeme o podpoření zájmu dětí o objevování, bádání i experimentování a prohloubení jejich vědomostí v následujících oblastech:

 • Všeználek lékařem,
 • Všeználek kosmonautem,
 • Všeználek vědcem,
 • Všeználek přírodovědcem,
 • Všeználek konstruktérem.

Z těchto finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k pracovním a manipulačním činnostem. Dále pak zařazením většího množství exkurzí a výletů do vzdělávací nabídky, které se budou velkou měrou podílet na zkvalitnění odborného rozvoje dětí v oblastech techniky a přírodních věd.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 500 000,- Kč.

 
 

Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pololetí roku 2018

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky pro seznamování s anglickým jazykem naší mateřské škole.

Z těchto finančních prostředků máme možnost dětem zajistit komunikaci s rodilou mluvčí, celodenní jazykovou výchovu ve třídách metodou CLIL a nákup nových didaktických pomůcek.

Ve školním roce 2017/2018 probíhalo seznamování s anglickým jazykem metodou CLIL ve třídách Sluníčko, Hříbek a Motýlek. Rodilá mluvčí docházela do každé jmenované třídy a účastnila se vzdělávání od 8 do 12 hodin.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 373 000,- Kč.

 
 

Projekt česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „3, 2, 1 Start!“, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000583 je spolufinancován Evropskou unií

     

Více informací o tomto projektu se dozvíte v přiloženém informačním materiálu ZDE.

Klíčová aktivita č. 2 – „Víkendový pobyt pedagogů“ – proběhla 31. 3. – 2. 4. 2017 v Krnově – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 3 – „Sportovně pohybová aktivita“ – proběhla 26. 4. 2017 v MŠ Ostrava, Lechowiczova – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 4 – „Pohybově umělecká aktivita“ – proběhla 24. 5. 2017 v MŠ Ostrava, Šafaříkova – více informací v přiložené zprávě ZDE.

Klíčová aktivita č. 5 – „Sportovně vzdělávací aktivita“ – proběhla 7. 6. 2017 v Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej, Głubczyce – více informací v přiložené zprávě ZDE.

 
 

Projekt PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Plakát projektu.

 
 

Ozdravný pobyt předškolních dětí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz III.

   

V rámci tohoto projektu vyjelo celkem 40 dětí z naší mateřské školy se 36 rodiči nebo prarodiči do lázeňského komplexu v Karlově Studánce. Kromě čistého ovzduší si užívali i každodenní ozdravné procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest a bohatý doprovodný program, který se nesl v duchu tzv. Madagaskaru.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, magistrát města Ostravy

Klub pro matku a dítě Broučci

Klub je určen pro děti od dvou let, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Pod vedením paní učitelky se děti v přítomnosti rodičů seznamují s prostředím mateřské školy, kde si pohrají, ale je pro ně také připraven vzdělávací program, do kterého se mohou zapojit.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava ve výši 55 000,- Kč.

 
 

Účelové příspěvky poskytnuté mateřské škole statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Já jsem kluk a ty jsi holka, je nás tady plná školka

Cílem tohoto projektu je zapojit rodiče do aktivit mateřské školy a podporovat trávení času rodičů s dětmi při sportovních, uměleckých a polytechnických činnostech. Rozvíjet manuální dovednosti dětí, jejich samostatnost a sebedůvěru. Snažit se prostřednictvím sportovních aktivit nastartovat u dětí pohyb jako přirozenou potřebu, při sportu rozvíjet kamarádské vztahy a hru fair play.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 30 000,- Kč.

Atletická školka (příspěvek na sportovní aktivity)

Dětem je prostřednictvím toho příspěvku přispíváno na různé sportovní aktivity. Mateřská škola využívá prostředky k zakoupení tělovýchovného nářadí a náčiní, popřípadě k zakoupení pohybových prvků na školní zahradu.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu statutárního města Ostrava městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 57 000,- Kč.

 
 

Projekt MŠ LECHOWICZOVA, MORAVSKÁ OSTRAVA, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001465 je spolufinancován Evropskou unií

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ).

Projekt je zaměřen na kombinaci témat – osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí.

Schválená částka na realizaci projektu: 470 517,- Kč

Aktivity projektu:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – cílem je podpořit profesní růst a rozvoj pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblastech – Individualizace vzdělávání v MŠ, Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ), Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Čtenářská pregramotnost, Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Matematická pregramotnost, Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ.
 • Chůva – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu (chůvu), která pomáhá učiteli s péčí o dvouleté děti.
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich děti do ZŠ. Ve školním roce 2016/2017 nebo 2017/2018 budou realizována odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka.

Termín zahájení projektu: 1. 11. 2016

Termín ukončení projektu: 31. 10. 2018